www.aaicw.org - Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Address: 6001 88th Ave, Kenosha, WI 53142


View Amer Albanian Islamic Center in a larger map
Prayer time Here we are

Islam is the religion which was given to Adam, the first man and the first prophet of Allah, and it was the religion of all the prophets sent by Allah to mankind...

What is Islam? How to be a muslim? How to pray?
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
Old site

By Imam Lavdrim Hamja - Kenosha, WI

Në gjurmët e Pejgamberit tonë (a.s), shembull në thirrjen islame

Po e filloj këtë ligjëratë me disa thënie të thirrësit të madh islam, Muhammed Gazaliu, i cili ka thënë:


"Unë nuk kam shkruar për personalitetin e Mesazhit të madh, Muhammedit të birit të Abdullahit, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të, vetëm pas leximit ose studimit të cilido njeriu të madh. Unë jam mysliman me plot vetëdije, e di përse kam besuar në Allahun, Zotin e botrave, përse i besova fjalëve të Muhammedit a.s dhe përse pasova librin, i cili iu shpall, madje përse thërras të tjerët në besimin që qenia ime është e kënaqur me të"

Imam Lavdrim Hamja - Kenosha, WI

Të përmirësojmë imazhin e Islamit dhe të myslimanëve

“Përmbaju asaj që të është shpallur, sepse ti je në rrugën e drejtë. Ajo është nder për ty dhe për popullin tënd dhe për të do të pyeteni.” (Zuhruf: 43-44)

Kështu Allahu (xh.sh) i drejtohet të dërguarit të Tij, Muhammedit (a.s), duke i thënë që vazhdo në rrugën e shpallur, sepse je në të drejtën. Madje Unë të kam nderuar ty dhe popullin tënd, o Muhammed me këtë shpallje, të cilën ta keni për nder dhe krenari, por patjetër do të pyeteni për të, patjetër do të pyeteni se si keni vepruar me shpalljen Time.

more... lexo...Fajr

Zuhr

Asr

Maghrib

Isha

5:00:00 AM

01:00pm

At time

At time

At time

أوقات إقامة الصلوات في مسجد كنوشا


Iqamah timing at Kenosha Masjid - Orari i faljes në Kenosha Masjid

Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Ju erdhi Ramazani muaji i begative të Allahut në të cilin zbret mëshira, fshihen gjynahet dhe pranohen lutjet. Allahu ju vështron duke bërë gara me njëri-tjetrin në adhurime dhe mburret me ju te engjëjt e Tij, prandaj shpalosni prej vetes suaj vepra të mira, sepse i humbur dhe i dëshpëruar është ai njeri, i cili privohet nga mëshira e Allahut në këtë muaj.” (Tabarani)

AGJËRIMI ËSHTË I ALLAHUT

“Agjërimi është i Allahut (a.xh)
dhe askush nuk e di shpërblimin e agjëruesit, përveç Allahu (a.xh).”