www.aaicw.org - Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Address: 6001 88th Ave, Kenosha, WI 53142


View Amer Albanian Islamic Center in a larger map
Prayer time Here we are

Islam is the religion which was given to Adam, the first man and the first prophet of Allah, and it was the religion of all the prophets sent by Allah to mankind...

What is Islam? How to be a muslim? How to pray?
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
Old site

AMERICAN ALBANIAN ISLAMIC CENTER OF WISCONSIN

QENDRA ISLAME AMERIKANE SHQIPTARE NË WISCONSIN

Follow us on youtube:

Në gjurmët e Pejgamberit tonë (a.s), shembull në thirrjen islame


Zoti xh.sh., përmes Kur’anit famëlartë na ka dhënë shembuj të qartë rreth mënyrës dhe metodës së thirrjes duke na treguar dhe në të njëjtën kohë duke na mësuar për mënyrën e thirrjes së njerëzimit tek sheriati i Tij. Rreth 200 ajete tregojnë për thirrjen në fenë e Zotit, e secili ajet ka tematikën e vet, si "urtësia e thirrjes", "thirrja në gjuhën e popullit", "lehtësimi dhe jo vështirësimi", "debati në mënyrën më të mirë", "në fe nuk ka ekstremizëm" etj.

“He only shall tend Allah's sanctuaries who believeth in Allah and the Last Day and observeth proper worship and payeth the poor-due and feareth none save Allah. For such (only) is it possible that they can be of the rightly guided.”


(Quran, At-Tawba: 18)


I Dërguari i Allahut (a.s) ka thënë:

“Bëhuni robër të Allahut vëllezër.

Myslimani është vëlla i myslimanit, nuk i bën padrejtësi,

nuk e gënjen dhe nuk e zhgënjen”.


(Hadith i saktë)